Avdrag för förtäring vid representation

Skatteverket klargör i ett ställningstagande sin syn på avdragsramen för förfriskningar och annan enklare förtäring, vad som avses med skäligt belopp och vilket belopp som utgör mindre värde vid representation. Läs mer.

Avdrag för förtäring vid representation2017-12-01T15:52:08+01:00

Värdering av bostadsförmån

Inför inkomstbeskattningen 2018 har Skatteverket tagit fram tabeller för hyresnivåer i flerfamiljshus. Tabellerna är tänkta att vara till hjälp vid värdering av bostadsförmåner för lägenheter och småhus som används som fast bostad. Läs mer här!

Värdering av bostadsförmån2017-11-16T14:43:56+01:00

Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Skattetillägg får inte tas ut om den uppgiftsskyldige på eget initiativ har rättat en oriktig uppgift. Regeringen föreslår nu att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattettillägg även vid frivilliga rättelser. Läs mer här!

Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ2017-11-16T14:42:29+01:00

Arkivering digitalt eller på papper? – vad gäller?

Den pågående digitaliseringen inom bland annat redovisningsbranschen aktualiserar frågan om vad som gäller vid arkivering av material. När och hur behöver man spara originalkvitton och när räcker det att spara kvittot digitalt? Arkivering – hur länge? Enligt bokföringslagen ska räkenskapsinformation arkiveras (sparas) i sju års tid – och i den form den hade när den kom till företaget. Får exempelvis ett företag in material på papper ska det också arkiveras på papper och har det kommit in elektroniskt ska det arkiveras elektroniskt. Det går däremot inte att skanna in pappersfakturor och sedan slänga fakturorna när allt är inskannat. Man får [...]

Arkivering digitalt eller på papper? – vad gäller?2017-10-31T13:53:00+01:00

Dyrare med förmånsbil?

Regeringen föreslog i budgetpropositionen ett bonus-malus-system för nya lätta fordon och till följd av detta föreslogs även en ändrad beräkning av bilförmånsvärdet och att bla trängselskatt inte längre ska anses ingå i bilförmånsvärdet. Bonus-malus-system Regeringen föreslog i höstens budgetsproposition ett bonus-malus-system för nya lätta fordon som innebär att bilar med låga koldioxidutsläpp får en bonus vid inköpstillfället medan fordon med relativt höga koldioxidutsläpp får ett straff (malus) i form av högre skatt. Detta föreslås börja gälla från och med 1 juli 2018. Förmånsbil Till följd av förslaget vill regeringen också förändra beräkningen av bilförmånsvärdet. Dessutom vill regeringen att trängselskatt samt [...]

Dyrare med förmånsbil?2017-10-31T13:50:04+01:00

TV-avgiften ersätts av TV-skatt

Den parlamentariska public servicekommittén föreslår att dagens TV-avgift på 2 340 kr per hushåll ersätts av en individuell årlig skatt på upp till 1 308 kr per person.

TV-avgiften ersätts av TV-skatt2017-10-20T09:36:09+02:00

Skärpt amorteringskrav föreslås gälla från mars 2018

Finansinspektionens förslag till ett skärpt amorteringskrav har varit på remiss. Flera remissinstanser har anfört att bolåneföretagen behöver tid för att utbilda sin personal, bygga upp systemstöd och ta fram nödvändig dokumentation. Därför kommer ikraftträdandet att vara senarelagt till den 1 mars 2018, i det förslag som generaldirektören lämnar till FI:s styrelse. Läs mer här.

Skärpt amorteringskrav föreslås gälla från mars 20182017-10-20T09:36:43+02:00

Körjournal – viktigare än du tror!

Körjournaler och företagsbilar är ett ganska nött ämne i kammarrätterna. Det visar sig många gånger att körjournaler är bristfälliga eller rent av saknas. Det ger i sin tur skattemässiga effekter som inte är önskvärda hos företagsledare. Körjournaler Körjournaler är ett ganska nött ämne i landets olika rättsinstanser; ofta saknas de eller är i olika grad bristfälliga. Företagsledare som har dispositionsrätt till företagets bilar blir därför i många fall förmånsbeskattade för både bil och drivmedel. Något som de flesta företagsledare gärna hade klarat sig utan. Men hur ser man då som företagsledare till att slippa förmånsbeskattning? Läs mer här!

Körjournal – viktigare än du tror!2017-10-06T09:42:07+02:00

Sammanläggning av bostadsrätt

Sammanläggning av vindsförråd med bostadsrätt utgör inte en avyttring som föranleder en kapitalvinstbeskattning. Det framgår av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Läs mer.

Sammanläggning av bostadsrätt2017-10-06T08:53:46+02:00

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

I promemorian föreslås att skattefriheten slopas för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad och för förmån av vård och läkemedel utomlands. Som en konsekvens av detta föreslås även att avdragsförbudet slopas för sådana utgifter i en arbetsgivares verksamhet. För förmån av vård och läkemedel utomlands vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands föreslås dock att skattefriheten består. Vidare föreslås att sjukvårdsförsäkringsförmån ska värderas till ett belopp som motsvarar arbetsgivarens kostnad för förmånen. I promemorian föreslås även att bestämmelserna om sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som tecknats i samband med tjänst utmönstras ur skattelagstiftningen. Ändringarna föreslås träda [...]

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård2017-10-06T08:47:50+02:00
Till toppen