Bokslut & årsredovisning

Bokslutet är en viktig del i företagets verksamhet. Det utgör grund för att kunna följa upp verksamheten och styra den mot de mål som Du har ställt upp. Bokslutet är en sammanställning av årets bokföring. Det finns olika typer av bokslut. Vilken typ Ditt företag ska upprätta beror bland annat på företagets omsättning och företagsform. Bokslutet ligger också till grund för företagets beskattning.

För banker, leverantörer och övriga intressenter är bokslutet också en informationskälla och grundläggande faktor vid bedömning av företagets kreditvärdighet. Vi lägger stor vikt vid upprättande av bokslut och det är viktigt att det ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

Alla aktiebolag måste enligt lag varje år upprätta en årsredovisning och skicka in till Bolagsverket. Vi säkerställer att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och att gällande normgivning följs. Som auktoriserade redovisningskonsulter kan vi upprätta en Rapport om årsbokslutet eller årsredovisningen (tidigare Bokslutsrapport).

Rapporten är en garanti och ett kvitto på att Din redovisning håller hög kvalitet. Undersökningar från kreditinstituten visar också att kreditvärdigheten ökar när en auktoriserad redovisningskonsult har upprättat redovisningen och sedan bekräftat kvaliteten genom en Rapport om årsbokslutet eller årsredovisningen.